417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Ως επείγον περιστατικό, ορίζεται αυτό που πρέπει να τύχει άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης.
Το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του 401 ΓΣΝΑ, είναι η οργανωτική δομή που καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών, μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της οξείας νοσοκομειακής φροντίδας.
Στο ΤΕΠ 401 ΓΣΝΑ εφαρμόζεται σύστημα Διαλογής Ασθενών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και η σειρά αντιμετώπισης των προσερχομένων ασθενών βασίζεται στην κλινική προτεραιότητα, με βάση της βαρύτητας της κατάστασης και όχι τη χρονική στιγμή προσέλευσης των ασθενών.
Οι στόχοι του τμήματος είναι η υποδοχή, η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση ασθενών με επείγοντα και οξέα προβλήματα, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των νόσων και κακώσεων, καθώς και η διαχείριση τους μέχρι τη στιγμή της αποχώρησης τους από το τμήμα. (Εισαγωγή στο νοσoκομείο, διακομιδή σε άλλο νοσκομείο ή και επιστροφή κατ’οίκον με σχετικές ιατρικές οδηγίες).
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι η αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών, η αντιμετώπιση και κατάλληλη παραπομπή εκτάκτων περιστατικών, η οργάνωση, ο συντονισμός και η αντιμετώπιση μαζικών ατυχημάτων ή καταστροφών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαταγές, η εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού και η κλινική έρευνα και επιτήρηση επιδημιών και τραύματος, σε συνεργασία με άλλα τμήματα και κλινικές του νοσοκομείου.
Οι δυνατότητες του τμήματος είναι:
• Η υποδοχή κάθε είδους επείγοντος περιστατικού, εκτός των παιδιατρικών και μαιευτικών. Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο όπως αναφέρεται επιπλέον ότι για την ασφάλεια των παιδιών, το ΤΕΠ δεν δύναται να αντιμετωπίσει παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.
• Η καταγραφή και διαλογή των προσερχόμενων ασθενών.
• Η αρχική εκτίμηση και η αρχική αντιμετώπιση βαρέως πασχόντων
• Η διερεύνηση της αιτίας προσέλευσης των ασθενών.
• Η αρχική αξιολόγηση των παρακλινικών εξετάσεων και ο σχεδιασμός πλάνου νοσηλείας (εφόσον απαιτείται) για τους προσερχόμενους ασθενείς.
• Η παροχή ολιστικής και εξατομικευμένης ασθενοκεντρικής νοσηλευτικής φροντίδας.
• Η αποχώρηση του ασθενούς μετά την παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας ή η διακομιδή του, από την στιγμή που δύναται να διακομισθεί από το ΤΕΠ χωρίς να απειλείται άμεσα η ζωή του, για περαιτέρω φροντίδα.

Χρήσιμα τηλέφωνα:Ιατροί:2107494591 (το υπάρχον τηλ. 2107494592 ανήκει στη γραμματεία ΤΕΠ, όπου το προσωπικό είναι μη αρμόδιο για την παροχή πληροφοριών).