417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Δικαιούχοι Νοσηλείας


Το ΝΙΜΤΣ έχει ως κύρια αποστολή την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης, θεραπείας, εργαστηριακών εξετάσεων, χειρουργικών επεμβάσεων και περίθαλψης γενικά σε δικαιούχους και λοιπά πρόσωπα, όπως προκύπτουν από τις διατάξεις των παραγράφων Α΄ έως και Ε΄ του άρθρου 2 του ΑΝ 1137/1946, του άρθρου 1 του Ν.3818/1958 και του άρθρου 1 (παρ.1α) του ΠΔ 485/1987.

Δικαιούχοι Νοσηλείας: Οι δικαιούχοι νοσηλείας του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων και των μελών οικογενείας αυτών [σύζυγοι, γονείς, τέκνα (προστατευόμενα μέλη) και συγγενείς εξ αγχιστείας α΄ βαθμού], καταβάλλουν κράτηση υπέρ ΝΙΜΤΣ και αναλύονται, όπως παρακάτω:

Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν ενεργεία του ΣΞ.

Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν αποστρατεία του ΣΞ και της ΠΑ.

Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι εν ενεργεία και εν αποστρατεία της ΕΛ.ΑΣ και της τέως Χωροφυλακής, εφόσον τυγχάνουν μέτοχοι και μερισματούχοι, αντιστοίχως, του ΜΤΣ.

Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές εν αποστρατεία της τέως Χωροφυλακής.

Ορφανικές οικογένειες των δικαιούχων των παραπάνω περιπτώσεων, εφόσον και για όσο χρονικό διάστημα λαμβάνουν σύνταξη.

Μόνιμο προσωπικό του ΜΤΣ.

Λοιπά Πρόσωπα: Σύμφωνα με την παράγραφο Ε΄ του άρθρου 2 του ΑΝ 1137/1946, λοιπά πρόσωπα καθίστανται δικαιούχοι περίθαλψης από το ΝΙΜΤΣ, κατά περίπτωση, κατόπιν έγκρισης του ΔΣ και μέχρι συγκεκριμένου αριθμού κλινών. Με το υπ’ αριθ.1303/5/23-05-2019 Πρακτικό ΔΣ/ΝΙΜΤΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβίβασε την υπόψη αρμοδιότητά του στο Γενικό Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ιδρύματος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του πρώτου εξ αυτών»