417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Εκπαίδευση στην Ακτινοπροστασία

Η εκπαίδευση στην Ακτινοπροστασία βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) κατ’ εφαρμογή των όσων προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 34 (Μεταβατικές διατάξεις) της κοινής υπουργικής απόφασης 45872/2019 (ΦΕΚ Β/1103/3-4-2019).

 

Αφορούν τόσο σε ιατρικό [KA-EEAE-KO-072019-01], όσο και σε μη ιατρικό προσωπικό [KA-EEAE-KO-0762019-01], στα πεδία της Ακτινοδιάγνωσης και της Πυρηνικής Ιατρικής.