417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Αντίγραφα Ιατρικών Φακέλων

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ- ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Πιστοποιητικά Νοσηλείας ασθενών στο Νοσοκομείο και βεβαιώσεις εξέτασης από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών χορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία του Νοσοκομείου, μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης.

Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση, ως ακολούθως:

1. Από τον ίδιο τον ασθενή με την επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας.

2. Από τους οικείους του με εξουσιοδότηση νόμιμα θεωρημένη από Δημόσια Αρχή και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους.

3. Από τρίτους εφόσον έχουν έννομο συμφέρον και μετά δικαστική εντολή.

4. Σε περίπτωση θανάτου οι νόμιμοι κληρονόμοι πρέπει να προσκομίσουν: – Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση που ο ασθενής απεβίωσε εκτός Νοσοκομείου – Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Αν δεν είναι κληρονόμοι και έχουν έννομο συμφέρον πρέπει να προσκομίσουν εντολή από Εισαγγελέα.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Βεβαιώσεις εξέτασης στα πρωινά ιατρεία χορηγούνται την ημέρα της εξέτασης από το γιατρό και θεωρούνται από τη Γενική Γραμματεία.

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Το Αρχείο Φύλλων Νοσηλείας φέρει την ευθύνη για την αρχειοθέτηση – φύλαξη των φακέλων νοσηλείας των ασθενών της τελευταίας 20ετίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία. Ο ιατρικός φάκελος και οι απαντήσεις των ιατρικών εξετάσεων είναι προσωπικά δεδομένα αυστηρά απόρρητα. Το Νοσοκομείο μας, σεβόμενο την ύπαρξη του ιατρικού απορρήτου, δύναται να δώσει αντίγραφο του φακέλου νοσηλείας και των ιατρικών εξετάσεων μόνο στον ίδιο το νοσηλευόμενο ή σε εξουσιοδοτημένο από το νοσηλευόμενο άτομο του συγγενικού ή φιλικού του περιβάλλοντος. Απαιτείται Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο της Γενικής Γραμματείας. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω fax στο 210-7237578 καθώς και μέσω e mail στο info-nimts@army.gr