417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Διοικητικό Συμβούλιο

Η διοίκηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Αναγκαστικού Νόμου 1137/1946 από:

α) το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και

β) τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος.

Με το ΥΟΔΔ ΦΕΚ 817/09.08.2023, ορίστηκε Πρόεδρος του ΔΣ του ΝΙΜΤΣ, ο Ταξίαρχος ε.α Χατσίκας Δημήτριος

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεκαμελές και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Απαρτίζεται από:

α. Τον εκάστοτε πρόεδρο του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ως Πρόεδρo.

β Τον εκάστοτε Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ως Αντιπρόεδρο.

γ. Ένα μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΕΑΑΣ).

δ. Ένα μέλος του Δ.Σ της Ένωσης Αποστράτων της Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α Τζαβέλλας Κωνσταντίνος

ε. Έναν Ανώτατο Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ (τέως Χωρ/κής). Υποστράτηγος (ΕΛ.ΑΣ) Μπαδέκας Αθανάσιος

στ. Δύο εν ενεργεία Ανώτατους ή Ανώτερους Αξιωματικούς από τους οποίους, ο ένας του Υγειονομικού Σώματος του Στρατού Ξηράς και ο άλλος του Νομικού Σώματος.

ζ. Έναν Ανώτατο ή Ανώτερο Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. εν ενεργεία.

η. Δύο εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Ίδρυμα από τους οποίους ένας ιατρός και ένας από το λοιπό προσωπικό, Δντης ΕΣΥ Καλαντζής Χρυσόστομος

θ. Τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, ως εισηγητή μετά ψήφου.

ΝΙΜΤΣ ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις, επιμελείται, διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ιδρύματος και αποφασίζει σχετικά με τις δαπάνες που βαρύνουν τους πόρους του Ιδρύματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις μεταβιβάζει αρμοδιότητες στο Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-7288138

Τηλεομοιοτυπία/fax : 210-7288271

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail: dsgram-nimts1@army.gr