417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Νοσήλια – Πληρωμές

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Από Γ’ σε ΒΒ’
12,00€
15,00€
Από Γ’ σε ΒΑ’
25,00€
35,00€
Από Γ’ σε Α’
50,00€
55,00€
Από ΒΒ’ σε ΒΑ’
13,00€
20,00€
Από ΒΒ’ σε Α’
38,00€
40,00€
Από ΒΑ’ σε Α’
25,00€
20,00€

*Οι ασθενείς που νοσηλεύονται μέχρι τη θέση που καλύπτει ο ασφαλιστικός τους φορέας, ουδεμία οικονομική επιβάρυνση υφίστανται.

*Όταν νοσηλευθούν σε ανώτερη θέση απ’ αυτή που δικαιολογεί ο ασφαλιστικός τους φορέας, επιβαρύνονται με διαφορά θέσης νοσηλίων, όπως προκύπτει από τους ανωτέρω πίνακες νοσηλίων.Η νοσηλεία σε ΛΟΥΞ δωμάτιο επιβαρύνεται με ιδιαίτερη χρέωση για τους μη δικαιούχους ασθενείς και σύμφωνα με τις τιμές που έχουν καθορισθεί με την 891/15-4-1998 απόφαση του Δ.Σ.

*Οι παραπάνω τιμές αφορούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τους ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ασθενείς. Για τους ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ασθενείς ισχύουν οι τιμές όπως αυτές διαμορφώνονται από το εκάστοτε Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλειο (Κ.Ε.Ν).