417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Στόχοι ΔΣ ΝΙΜΤΣ ετών 2018-2019 – Εξέλιξη Στόχων ΔΣ

Εξασφάλιση Μακροπρόθεσμης Οικονομικής Βιωσιμότητας

Άξονας 1

 • Είσπραξη των οφειλών  από τα Ασφαλιστικά Ταμεία για το διάστημα 2012-2017 τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 73.193.948,53 € μέχρι 31/03/2018.
 • Εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας του ΝΙΜΤΣ.
 • Καθορισμός του κοινωνικο-οικονομικού αποτυπώματος της δραστηριότητας του ΝΙΜΤΣ.
 • Αποτελεσματικός έλεγχος του κόστους, μέσω Κοστολόγησης βάσει Δραστηριοτήτων και Ορθολογικού επιμερισμού κλινών.

Βελτιστοποίηση Μοντέλου Λειτουργίας & Δραστηριοποίησης

Άξονας 2

 • Έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΝΙΜΤΣ.
 • Έγκριση του Ψηφιακού Οργανογράμματος ΝΙΜΤΣ.
 • Σύνταξη του νέου Κανονισμού Λειτουργίας μετά από την έγκριση του Οργανισμού του ΝΙΜΤΣ.
 • Προσαρμογή του ΠΟΥ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 417 ΝΙΜΤΣ στο νέο Οργανισμό ΝΙΜΤΣ
 • Σύνταξη Προεδρικού Διατάγματος Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού ΝΙΜΤΣ
 • Εγκατάσταση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας των ΕΔ (ΟΠΣΥΕΔ)
 • Ενέργειες για διαγωνισμό για νέα εταιρία μηχανογραφικής υποστήριξης του συστήματος SAP (ΦΙΛΙΠΠΟΣ).
 • Λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήματος διακίνησης στρατιωτικών εγγράφων ΑΣΔΑ-ΠΥΡΣΕΙΑ
 • Επανεξέταση λειτουργίας Διαχείρισης Υλικού – Λογιστηρίου – Εφαρμογή συστήματος BARCODES
 • Λειτουργία Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας ΝΙΜΤΣ
 • Κωδικοποίηση της κείμενης Νομοθεσίας του ΝΙΜΤΣ
 • Ανακαίνιση–εκσυγχρονισμός εξοπλισμού του 4ου Oρόφου (LUX)
 • Μόνωση ταράτσας 4ου ορόφου.
 • Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας του Οδοντιατρείου ΝΙΜΤΣ.
 • Ανακαίνιση Καρδιολογικής Μονάδας (ΜΕΘ) ΝΙΜΤΣ
 • Ανακαίνιση Αμφιθεάτρου ΝΙΜΤΣ
 • Ενεργειακή αναβάθμιση Νέας Πτέρυγας ΝΙΜΤΣ προϋπολογισμός 2,5 εκ. ευρώ

Αύξηση μεριδίου αγοράς στην αγορά υπηρεσιών υγείας

Άξονας 3

 • Μελέτη σκοπιμότητας για ανάπτυξη νέων παρεχόμενων υπηρεσιών Γηριατρική, Γυναικολογική και Μονάδα Φυσικής Αποκατάστασης.
 • Εισαγωγή νέας θεραπευτικής μεθόδου για τον καρκίνο του προστάτη και τις μεταστάσεις
 • Εφαρμογή συστήματος ενδοσκόπησης λεπτού εντέρου (Double Balloon)
 • Επέκταση του δικαιώματος νοσηλείας στα ανασφάλιστα τέκνα δικαιούχων
 • Επέκταση του δικαιώματος νοσηλείας και στους κατώτερους υπαξιωματικούς εν αποστρατεία μερισματούχους ΜΤΣ από ΓΕΣ και ΕΛ.ΑΣ.
 • Επέκταση δικαιώματος νοσηλείας στο Πολιτικό Προσωπικό που υπηρετεί στο ΝΙΜΤΣ.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΝΙΜΤΣ 2018-2019 – Εξέλιξη Στόχων ΔΣ

Άξονας 1

 • Την τριετία 2016-2017-2018 εισπράχθηκαν 65εκ. Ευρώ. Στόχος είναι να εισπράτουμε 35εκ. κάθε έτος από τον ΕΟΠΠΥ. Αναμένεται έκδοση ΚΥΑ για συμψηφισμό ποσού 26.004.267,00 ευρώ.
 • Θα ανατεθεί σε εταιρία με την προβλεπόμενη διαδικασία η κοστολόγηση δραστηριοτήτων και ορθολογικός επιμερισμός των κλινών του ΝΙΜΤΣ.

Άξονας 2

 • Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιου του ΝΙΜΤΣ οι παρατηρήσεις που εστάλησαν από το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το νέο σχέδιο προεδρικού διατάγματος του οργανισμού ΝΙΜΤΣ επανυποβλήθει τον Δεκέμβριο του 2018 στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για έγκριση.
 • Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ΝΙΜΤΣ, τον Δεκέμβριο του 2018, το υποβληθέν ψηφιακό οργανόγραμμα το οποίο εστάλει στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 • Η σύνταξη του νέου κανονισμού λειτουργίας  θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του προεδρικού διατάγματος του οργανισμού ΝΙΜΤΣ.
 • Η προσαρμογή του Π.Ο.Υ. της στρατιωτικής υπηρεσίας 417 ΝΙΜΤΣ θα πραγματοποιηθεί  μετά την έγκριση του προεδρικού διατάγματος του οργανισμού ΝΙΜΤΣ.
 • Έγινε επιθεώρηση του παιδικού σταθμού ΝΙΜΤΣ από τον Δήμο Αθηνών και εστάλησαν παρατηρήσεις για την λειτουργία του. Η τεχνική υπηρεσία ΝΙΜΤΣ αποκαταστά τις παρατηρήσεις και θα ενημερώσει τον Δήμο Αθηνών.
 • Έχει υλοποιηθεί η πρώτη φάση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας των ενόπλων δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ) που αφορά το ηλεκτρονικό ραντεβού. Λειτουργεί στις περισσότερες κλινικές ΝΙΜΤΣ.
 • Ξεκίνησε στις 22 Δεκεμβρίου 2018 η λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήματος διακίνησης στρατιωτικών εγγράφων ΑΣΔΑ – ΠΥΡΣΕΙΑ.
 • Θα προκηρυχτεί στο Α’ τρίμηνο του 2019 διαγωνισμός για νέα εταιρία μηχανογραφικής υποστήριξης του συστήματος SAP (ΦΙΛΛΙΠΟΣ)
 • Ξεκίνησε η λειτουργία στις 19 Ιουνίου 2018 του αυτοτελούς τμήματος νομικής υποστήριξης του ΝΙΜΤΣ.
 • Σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΔΟΙ) θα επανεξεταστεί η λειτουργία της Διαχείρισης Υλικού – Λογιστήριο. Θα ανατεθεί σε εταιρία η εφαρμογή του συστήματος BARCODES.
 • Μετά την έγκριση του οργανισμού θα ανατεθεί στο Γενικό επιτελείο Στρατού ή σε εξωτερικό φορέα η κωδικοποίηση της κείμενης νομοθεσίας ΝΙΜΤΣ.
 • Έγινε η τεχνικοοικονομική μελέτη ανακαίνισης  του 4ου ορόφου (LUX) από το Γενικό Επιτελείο Στρατού.
 • Έγινε η τεχνικοοικονομική μελέτη μόνωσης της ταράτσας του 4ου ορόφου από το Γενικό Επιτελείο Στρατού.
 • Έγινε η τεχνικοοικονομική μελέτη από την 731 ΔΕΣΕ της ανακαίνισης του οδοντιατρείου ΝΙΜΤΣ. Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια του εξοπλισμού του οδοντιατρείου ΝΙΜΤΣ.
 • Υλοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 η ανακαίνιση της Καρδιολογικής μονάδας (ΜΕΘ) ΝΙΜΤΣ.
 • Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες ανακαίνισης του Μεγάλου Αμφιθεάτρου ΝΙΜΤΣ.
 • Έγιναν οι ενέργειες για ένταξη στο ΕΣΠΑ της ενεργειακής αναβάθμισης την νέας πτέρυγας ΝΙΜΤΣ προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ.

Άξονας 3

 • Θα ανατεθεί το 2019 η μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών από το ΝΙΜΤΣ όπως η γηριατρική, η γυναικολογική και λειτουργία μονάδας φυσικής αποκατάστασης.
 • Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο η ανάθεση στην εταιρία Nutrimedica Α.Ε. η εισαγωγή νέας θεραπευτικής μεθόδου του καρκίνου του προστάτη .
 • Το σύστημα λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο στο ΝΙΜΤΣ.
 • Θα υποβληθεί τροπολογία νόμου στο Α’ τρίμηνο του 2019 για την επέκταση του δικαιώματος νοσηλείας σε ανασφάλιστα τέκνα δικαιούχων.
 • Θα υποβληθεί τροπολογία νόμου στο Α’ τρίμηνο του 2019 για την επέκταση του δικαιώματος νοσηλείας και στους κατώτερους υπαξιωματικούς εν αποστρατεία μερισματούχους ΜΤΣ από ΓΕΣ και ΕΛ.ΑΣ.
 • Θα υποβληθεί τροπολογία νόμου στο Α’ τρίμηνο του 2019 για την επέκταση δικαιώματος νοσηλείας στο πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στο ΝΙΜΤΣ.