417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων Επιμελητών Β΄ κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία

ΨΗΤΡΟΡΛ0-ΠΣΝ