2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΑΝΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝ. ΠΡ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 06/2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ