ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 04/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΤΟΥ ΝΙΜΤΣ