ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΙΜΤΣ. Αρμοδιότητά της είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου νοσηλείας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις αρχές της νοσηλευτικής, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Επιπλέον στις βασικές αρμοδιότητές της είναι ο προγραμματισμός, η στελέχωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των νοσηλευτικών τομέων και τμημάτων.
Στο έργο της συνεπικουρείται από τρεις (3) Τομεάρχες (Χειρουργικού, Παθολογικού και Εργαστηριακού Τομέα) του Νοσοκομείου.

Από τις 2/8/2018 καθήκοντα Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έχει αναλάβει η κα. Αλεξοπούλου Ελένη.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-7288177

Τηλεομοιοτυπία/fax: 210 -7237578