Γενικός Διευθυντής

Ως Γενικός Διευθυντής ορίζεται ανώτατος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός Υγειονομικού. Το Ίδρυμα διοικείται στην καθημερινή λειτουργία του από το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος συνεπικουρείται από τον Υποδιευθυντή σε ζητήματα διοικητικής φύσης, από το Διευθυντή Οικονομικών σε ζητήματα οικονομικής φύσης καθώς και από τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως σε κάθε σχέση που τυχόν έχει το Ίδρυμα με τις Δικαστικές, Διοικητικές ή άλλες αρχές.

Από τις 13/6/2016 χρέη Γενικού Διευθυντή έχει αναλάβει ο Υπτγος (YI) Γιαννακός Γεώργιος.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-7288173 & 210-7288174

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail: generaldirector-nimts@army.gr