ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δημόσια Διαβούλευση 1η Τεχνικών Προδιαγραφών υπ’ αριθμ. 7/2018 για ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης υποστήριξης λογισμικού SAP.