ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 8/2018 Συντήρηση και αποκατάσταση πυροσβεστικών μέσων και πυρανίχνευσης του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ