Διαγωνισμοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΚΞΗ 26/2019
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΗΛ. ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποσφράγιση Συνοπτικού Διαγωνισμού

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 24/19 ΔΓΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ GDPR (ΕΕ679/2016) - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

1η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΤΕΧΝ. ΠΡ. ΣΕ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ »

1ης ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Νο14/2019 ΓΙΑ Τ.Π. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ »

Σελίδες