Διαγωνισμοί

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παροχή Υπηρεσιών Διανομής Γευμάτων Πλυντών - Σιδερωτών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τ.Π για Ποδιές και Λοιπού Εξοπλισμού Ακτινοπροστασίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τ.Π Συσκευών Ενδοφλέβιας Έγχυσης Τύπου Dial-A-Flo και Περιφερικούς Καθετήρες 20g & 22g

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τ.Π για Βοηθητική Υπηρεσία

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ανάρτηση Τ.Π για τη Συντήρηση Ανελκυστήρων - Συντήρηση και Αποκατάσταση Πυροσβεστικών Μέσων και Πυρανίχνευσης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τ.Π Συντήρησης - Επισκευής Ανελκυστήρων

Σελίδες