Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανάθεση Εργασιών Καθαριότητας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανάθεση Υπηρεσιών Αποκομιδής-Μεταφοράς-Διάθεσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΝΙΜΤΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παροχή Υπηρεσιών Διανομής Γευμάτων Πλυντών - Σιδερωτών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τ.Π για Ποδιές και Λοιπού Εξοπλισμού Ακτινοπροστασίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τ.Π Συσκευών Ενδοφλέβιας Έγχυσης Τύπου Dial-A-Flo και Περιφερικούς Καθετήρες 20g & 22g

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τ.Π για Βοηθητική Υπηρεσία

Σελίδες