Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ.Δ Ν12-2018 1η φάση ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο13-18 ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΙΜΤΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο12-18 (ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2017-18)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δ. Δ Νο 07-2018 Τ.Π ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SAP β' φαση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τελικές Τ.Π για φίλτρα αιμοκάθαρσης Α2, Β1 και Β2.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δημόσιά Διαβούλευση 1η Τεχνικών Προδιαγραφών υπ’ αριθμ. 8/2018...

Σελίδες