Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δημόσιά Διαβούλευση 1η Τεχνικών Προδιαγραφών υπ’ αριθμ. 8/2018...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δημόσια Διαβούλευση 1η Τεχνικών Προδιαγραφών υπ’ αριθμ. 7/2018 ...

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τελικές Τεχνικές Προδιαγραφές για συσκευές ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη Ν06/2018...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 10/2018...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 9/2018...

Σελίδες