Διαγωνισμοί

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΑΝΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝ. ΠΡ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Τ. Π. ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜ. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 06/2019 - ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Τ.Π. ΠΡΟΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΒΟΥΛ. ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 12/2019 (1Η ΦΑΣΗ)- ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Τ.Π. ΠΡΟΣ ΔΗΜ. ΔΙΑΒΟΥΛ. ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 13/2019 (1Η ΦΑΣΗ)- ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ Σ. Δ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡAΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ GDPR

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Π Συσκευών Μεγαλοστάγονων Ενδοφλέβιας Χορήγης

Σελίδες