Διαγωνισμοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚHΡYΞΗ 24/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 25/2020 ΔΓΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2020

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο23/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Υ. ΕΠΙΣΚ. ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓ. Ν23/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Υ ΕΠΙΣΚ. ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΝΙΜΤΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΡΤ. ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣ 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒ. ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 11/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛ. ΒΑΡΔΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΟΥ ΝΙΜΤΣ

Σελίδες