ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 06/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 06/2022

ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ 450 KW (ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ:157853)