Δικαιούμενοι Νοσηλείας

Το ΝΙΜΤΣ έχει ώς κύρια αποστολή την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης, θεραπείας, εργαστηριακών εξετάσεων, χειρουργικών επεμβάσεων και γενικά περίθαλψης στους:

 • εα Στελέχη ΣΞ βαθμού Ανθστή και άνω (Ν.1137/1946) καθώς και θα μέλη αυτών. Ως μέλη ορίζονται: γονείς, τέκνα (κόρες μέχρι να παντρευτούν, αγόρια μέχρι ενηλικίωσης), ανύπαντρες αδελφές (εφόσον δεν έχουν άλλο ασφαλιστικό φορέα), συγγενείς εξ αγχιστείας Α' βαθμού εα ΣΞ.
 • εα Στελέχη ΠΑ βαθμού Ανθστή και άνω (Ν.3818/1958) *με τον Ν.3943/2011 δεν καταβάλλουν κρατήσεις υπέρ ΜΤΣ άρα δεν θεωρούνται δικαιούχοι καθώς και τα μέλη αυτών. Ως μέλη ορίζονται: γονείς, τέκνα (κόρες μέχρι να παντρευτούν, αγόρια μέχρι ενηλικίωσης), ανύπαντρες αδελφές (εφόσον δεν έχουν άλλο ασφαλιστικό φορέα), συγγενείς εξ αγχιστείας Α' βαθμού εα ΠΑ.
 • εε Στελέχη ΣΞ βαθμού Ανθστή και άνω (Ν.1137/1946, Ν.3818/1958) κατόπιν παραπομπής τους από τα αντίστοιχα στρατιωτικά νοσοκομεία, στα οποία υπάγονται καθώς και τα μέλη αυτών. Ως μέλη ορίζονται:
  άρρενα τέκνα μέχρι την ενηλικίωσή τους, ανύπαντρες κόρες, σύζυγοι και γονείς Αξιωματικών.
 • εε ΜΥ ΝΙΜΤΣ και ΜΤΣ (Ν.1137/1946) καθώς και μέλη αυτών. Ως μέλη ορίζονται: γονείς, τέκνα (από 14 έως 18 ετών) ή (από 18 έως 25 και είναι άγαμο και σπουδάζει σε σχολές εσωτερικού - εξωτερικού),
  συγγενείς εξ αγχιστείας Α' βαθμού.
 • Συνταξιούχοι ΝΙΜΤΣ *με απόφαση της Δνσης καθώς και μέλη αυτών. Ως μέλη ορίζονται: γονείς, τέκνα (από 14 έως 18 ετών) ή (από 18 έως 25 και είναι άγαμο και σπουδάζει σε σχολές εσωτερικού - εξωτερικού),
  συγγενείς εξ αγχιστείας Α' βαθμού.
 • εα Αξκοί και Ανθστές της τέως χωροφυλακής *εφόσον είναι μερισματούχοι του ΜΤΣ (Ν.1137/1946) καθώς και μέλη αυτών. Ως μέλη ορίζονται: γονείς, τέκνα (από 14 έως 18 ετών) ή (από 18 έως 25 και είναι άγαμο και σπουδάζει σε σχολές εσωτερικού - εξωτερικού), συγγενείς εξ αγχιστείας Α' βαθμού.
 • εε Αξκοί και Ανθμοι ΕΛ.ΑΣ μερισματούχοι του ΜΤΣ (Ν.1481/1984, Π.Δ 485/1983) καθώς και μέλη αυτών. Ως μέλη ορίζονται: γονείς, τέκνα (από 14 έως 18 ετών) ή (από 18 έως 25 και είναι άγαμο και σπουδάζει σε σχολές εσωτερικού - εξωτερικού), συγγενείς εξ αγχιστείας Α' βαθμού.
 • εα Αξκοί και Ανθμοι ΕΛ.ΑΣ μερισματούχοι του ΜΤΣ καθώς και μέλη αυτών. Ως μέλη ορίζονται: γονείς, τέκνα (από 14 έως 18 ετών) ή (από 18 έως 25 και είναι άγαμο και σπουδάζει σε σχολές εσωτερικού - εξωτερικού), συγγενείς εξ αγχιστείας Α' βαθμού.
 • Ορφανικές Οικογένειες (Ν.1137/1946).