Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Δικαιώματα Νοσηλευομένων

Βάσει του νόμου (Ν.2071/ΦΕΚ 123/92 τ.α /άρθρο 47), τα δικαιώματα του Νοσοκομειακού ασθενή είναι τα εξής:
1. Ο ασθενής επιλέγει το Ίδρυμα και τις υπηρεσίες που παρέχει αυτό με δική του απόφαση.
2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
4. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
5. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ότι αφορά στην κατάστασή του. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να είναι πλήρης ώστε να του επιτρέπει να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της κατάστασης του και να λαμβάνει ο ίδιος τις αποφάσεις ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων που μπορεί να προδικάσουν το υπόλοιπο της ζωής του.
6. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
7. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4, έχει το Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασύνηθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.
8. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευσή. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
9.Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
10.Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
11.Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ' αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

 

Υποχρεώσεις Νοσηλευομένων

1. Ο ασθενής έχει υποχρέωση να σέβεται τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου.
2. O ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.
3. Για κάθε παράπονο ο ασθενής και οι συγγενείς να απευθύνονται στους ιεραρχικά υπεύθυνους καθώς και στo Γραφείο Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Κοινού που λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου, στο χώρο της αναμονής των Ε.Ι. της Παλαιάς Πτέρυγας.
4. Η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους να είναι ολιγόωρη και όχι πολυπληθής, και δεν επιτρέπετε να έχετε μαζί σας παιδιά. Μια λοίμωξη παιδικής ασθένειας σε επώαση ενός παιδιού, που κατά τα άλλα δείχνει καλά, μπορεί να αποβεί μοιραία για τον ασθενή.
5. Οι συνοδοί που παραμένουν στους θαλάμους λόγω ειδικής άδειας, πρέπει να φροντίζουν στη διατήρηση της καθαριότητας. Να μην κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών, να μην βάζουν λουλούδια στους θαλάμους και να μην κρατούν τρόφιμα, αναψυκτικά και καφέδες, γιατί μεταβάλλονται σε εστίες μικροβίων. Για την παραμονή τους απαιτείται ειδική άδεια του Δντη Κλινικής στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία τους.
6. Οι συνοδοί και οι επισκέπτες να μην προκαλούν θόρυβο, γιατί οι ασθενείς έχουν ανάγκη ηρεμίας και ησυχίας.
7. Να μην φέρετε μαζί σας πολύτιμα αντικείμενα καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να το δηλώνετε και να τα παραδίδετε στο λογιστήριο του Νοσοκομείου και να τα παίρνετε με την αναχώρηση του ασθενούς.
8. Να είστε συνεπείς στα ραντεβού που έχετε κλείσει και να μην απομακρύνεστε από τους θαλάμους άνευ αδείας.
9. Να έχετε πάντα το βιβλιάριο υγείας, και ασφάλισης, τις εξετάσεις που τυχόν έχετε κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ( πληροφοριακό δελτίο, οδηγίες κ.λ.π.).
10.Αν είστε ασφαλισμένος η νοσηλεία σας καλύπτεται από το ασφαλιστικό σας ταμείο ή το Δημόσιο.
11.Εάν είστε ανασφάλιστος πληρώνετε το αντίτιμο του νοσηλίου σας, απευθείας και μόνο στο Λογιστήριο Νοσηλευομένων, που σας παρέχει και την σχετική απόδειξη. Η ενημέρωση του θεράποντα ιατρού για τυχόν μεταδιδόμενο- λοιμώδες νόσημα και τυχόν φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί είναι υποχρεωτική.
12.Απαγορεύεται οι επισκέπτες να εισέρχονται εντός του Νοσοκομείου με αυτοκίνητο ή άλλο μεταφορικό μέσο.
13.Αμοιβή σε οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη και προσβάλει τους ίδιους τους εργαζόμενους. Η πράξη αυτή θεωρείται ατιμωτική και είναι ποινικά κολάσιμη.
14.Οι ασθενείς και οι συνοδοί αυτών, κατά την εισαγωγή τους, πρέπει να δίνουν απαραίτητα τα στοιχεία τους και τις πληροφορίες που τους ζητούνται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
15.Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.