Ιατρική Εκπαίδευση

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ περιλαμβάνει:

Διαλέξεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από το Γραφείο Εκπαιδεύσεως με αντικείμενα ενδιαφέροντα περιστατικά-εξελίξεις στις αντίστοιχες ειδικότητες. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται από τους Στρατιωτικούς και πολίτες Ιατρούς που υπηρετούν στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ και παρακολουθούνται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.