Γραφείο Ιατρικής Φυσικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

(Παλαιά Πτέρυγα, Ισόγειο)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-72884755, 380

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΟΜΩΝΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΕΙΦ): Άτομο που διαθέτει τη γνώση, την κατάρτιση και την πείρα να ενεργεί ή να παρέχει συμβουλές σε ζητήματα σχετικά με τη φυσική των ακτινοβολιών που εφαρμόζεται κατά την ιατρική έκθεση (Π.Δ. 101, ΦΕΚ 194, Α’, 20-11-2018, άρθρο 4, παρ.37).

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΦ (Π.Δ. 101, ΦΕΚ 194, Α’, 20-11-2018, άρθρο 83, παρ.2)

 

 • Βελτιστοποίηση της προστασίας ασθενών και άλλων ατόμων που υποβάλλονται σε ιατρική έκθεση από την ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής και χρήσης διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς.
 • Σχεδιασμός και εκτέλεση προγραμμάτων διασφάλισης της ποιότητας του ιατρικού ακτινικού εξοπλισμού.
 • Έλεγχος αποδοχής του ιατρικού ακτινικού εξοπλισμού.
 • Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τον ιατρικό ακτινικό εξοπλισμό και τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων.
 • Επιτήρηση των ιατρικών ακτινικών εγκαταστάσεων.
 • Ανάλυση περιστατικών που συνεπάγονται ή ενδεχομένως συνεπάγονται ιατρική έκθεση λόγω ατυχήματος ή ακουσίως.
 • Επιλογή του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εκτέλεση μετρήσεων ακτινοπροστασίας.
 • Κατάρτιση ιατρών και άλλου προσωπικού στις σχετικές πτυχές της ακτινοπροστασίας.

 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΟΜΩΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΑ): Άτομο που διαθέτει τη γνώση, την κατάρτιση και την πείρα να παρέχει συμβουλές σε ζητήματα σχετικά με την ακτινοπροστασία για την αποτελεσματική προστασία των ατόμων(Π.Δ. 101, ΦΕΚ 194, Α’, 20-11-2018, άρθρο 4, παρ.36).

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑ (Π.Δ. 101, ΦΕΚ 194, Α’, 20-11-2018, άρθρο 82, παρ.2)

 

 • Βελτιστοποίηση και θέσπιση κατάλληλων περιοριστικών επιπέδων δόσης.
 • Μελέτες νέων εγκαταστάσεων και αποδοχή για θέση σε λειτουργία νέων ή τροποποιημένων πηγών ακτινοβολίας αναφορικά με οποιουσδήποτε τεχνικούς ελέγχους, σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά ασφάλειας και διατάξεις προειδοποίησης που σχετίζονται με την ακτινοπροστασία.
 • Ταξινόμηση των ελεγχόμενων και επιβλεπόμενων περιοχών.
 • Ταξινόμηση των εργαζομένων.
 • Προγράμματα παρακολούθησης του χώρου εργασίας και των εργαζομένων και τη σχετική ατομική δοσιμέτρηση.
 • Κατάλληλα όργανα παρακολούθησης της ακτινοβολίας.
 • Διασφάλιση της ποιότητας.
 • Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
 • Διαδικασίες για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων.
 • Διαδικασίες πρόληψης ατυχημάτων και συμβάντων.
 • Ετοιμότητα και απόκριση σε καταστάσεις έκθεσης έκτακτης ανάγκης.
 • Προγράμματα κατάρτισης και εκ νέου κατάρτισης των εκτιθέμενων εργαζομένων.
 • Διερεύνηση και ανάλυση των ατυχημάτων και συμβάντων και κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.
 • Συνθήκες απασχόλησης εγκύων και γαλουχουσών εργαζομένων.
 • Προετοιμασία της κατάλληλης τεκμηρίωσης όπως εκ των προτέρων αξιολογήσεων κινδύνου και γραπτών διαδικασιών.

 

Εικόνα: