Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΓΚΡΟΤΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το ΝΙΜΤΣ διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από:

 • Τον εκάστοτε Πρόεδρο ΔΣ/ΜΤΣ, ως Πρόεδρο.
 • Τον εκάστοτε ΒΥ/ΓΕΣ, ως Αντιπρόεδρο.
 • Το Διευθυντή Υγειονομικού Σώματος Στρατού.
 • Έναν ανώτατο ή ανώτερο Αξκό Δικαστικού, ε.ε.
 • Έναν ανώτατο ή ανώτερο Αξκό - Ιατρό της ΕΛΑΣ, ε.ε.
 • Έναν ανώτατο ή ανώτερο Αξκό της ΕΛΑΣ, ε.α.
 • Έναν Εκπρόσωπο του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ.
 • Έναν Εκπρόσωπο του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.
 • Έναν Εκπρόσωπο ιατρών του Κλάδου ΕΣΥ/ΝΙΜΤΣ.
 • Έναν Εκπρόσωπο λοιπών εργαζομένων του ΝΙΜΤΣ, ως Μέλη.
 • Το Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, ως Εισηγητή μετά ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις, επιμελείται, διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ιδρύματος και αποφασίζει σχετικά με τις δαπάνες που βαρύνουν τους πόρους του Νοσοκομείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις μεταβιβάζει αρμοδιότητες στο Γενικό Διευθυντή του Νοσοκομείου.

Εικόνα: